موسی قلی پور

.                      آقای موسی قلی پور مسئول امور مالی واداری ستاد نماز جمعه ودفتر امام جمعه 

احمد طیبی

آقای احمد طیبی معاونت فرهنگی وتبلیغاتی ستاد نماز جمعه ومشاور فرهنگی امام جمعه 

قاسم عباسی

ددآقای حاج قاسم عباسی معاونت سیاسی وجانشین ریاست ستاد برگزاری نماز جمعه ومشاور امام جمعه میاندرود

سعید طریقی

آقای سعید طریقی معاونت امور جوانان ستاد نماز جمعه

علی اصغر علیزاده

آقای علی اصغر علیزاده مسئول روابط عمومی وسایت نماز جمعه 

علیجان کرامتی

آقای علیجان کرامتی معاونت امور پشتیبان

سکینه موتمن

خانم سکینه موتمن معاونت محترم خواهران ستاد نماز جمعه

دوشنبه 07 اسفند 1396 - 

 

نظر سنجی سایت

مسابقات دوره‌ای